QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỤ TÙNG Ô TÔ NGUYỄN HUY

Nhằm nâng cao uy tín và hiệu quả hoạt động của Công ty, Giám đốc Công ty ban hành hệ thống Quy chế tài chính của Công ty. Hệ thống Quy chế này bao gồm:

 

Điều 1. VAI TRÒ – VỊ TRÍ CỦA CÔNG TY:

1.1. Công ty là đơn vị sản xuất kinh doanh các sản phẩm phụ kiện đồ chơi xe ô tô, được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

1.2. Hoạt động kinh doanh của công ty: Theo luật Doanh nghiệp, theo Điều lệ của Công ty và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

1.3. Mục đích hoạt động của Công ty là sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, không ngừng phát triển các khoản đầu tư để phục vụ cho công việc. Tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của mình.

1.4. Giám Đốc Công ty quyết định chiến lược, các biện pháp đầu tư phát triển và quản lý mọi mặt hoạt động của Công ty.

 

Điều 2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN

2.1 Phòng Tổ chức – Hành chính.

2.1.1 Xây dựng cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ nhân viên cho các cấp quản lý, các bộ phận trong công ty.

2.1.2 Lập kế hoạch lao động, tuyển dụng nhân sự đáp ứng đầy đủ số lượng và chất lượng để bố trí sử dụng lao động có hiệu quả.

2.1.3 Tổ chức, đào tạo về kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý cho nhân viên và người lao động.

2.1.4 Quản lý lao động, ngày công, thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với nhân sự trong công ty.

2.1.5 Đánh giá năng lực, thành tích nhân viên để phục vụ công tác tiền lương, công tác đào tạo, công tác quy hoạch phát triển nhân sự.

2.1.6 Xây dựng và áp dụng các chế độ, chính sách đối với người lao động thích hợp và đúng các quy định của pháp luật.

2.1.7 Bảo vệ an toàn tài sản tại văn phòng Công ty và tổ chức, huấn luyện, kiểm tra, đôn đốc công tác PCCC trong pham vi toàn Công ty.

2.1.8 Thực hiện chính sách xã hội đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

2.1.9 Quản lý tài sản thuộc thiết bị văn phòng, mua sắm văn phòng phẩm nhằm sẵn sàng phục vụ cho hoạt động trong toàn Công ty.

2.2 Phòng Kế toán:

2.2.1 Quản lý và sử dụng các nguồn vốn trong Công ty có hiệu quả.

2.2.2 Tổ chức việc ghi chép cập nhật, tính toán, phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời đúng chế độ kế toán thống kê theo hệ thống sổ sách, biểu mẫu đúng quy định Pháp luật.

2.2.3 Hướng dẫn kiểm tra, giám sát các hoạt động kế toán trong toàn Công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.2.4 Tập hợp, cung cấp số liệu cần thiết cho việc thiết lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, tình hình thu chi tài chính, giá thành và các mặt công tác liên quan khác trong Công ty.

2.2.5 Tổ chức hạch toán kế toán các hoạt động SXKD, phân tích đánh giá hoạt động kinh tế của Công ty.

2.2.6 Kết hợp các phòng ban, các bộ phận trong Công ty để hoàn thiện các hạnh mục phục vụ cho SXKD.

2.2.7 Báo cáo thống kê đầy đủ theo quy định.

2.3 Phòng Kế họach – Kinh doanh:

2.3.1 Phân tích môi trường kinh doanh, nghiên cứu thị trường, xác định thị trường mục tiêu, thị trường tiềm năng, thị trường tiêu thụ sản phẩm nói chung để có định hướng chiến lược trước mắt và lâu dài.

2.3.2 Xây dựng chiến lược cạnh tranh và phát triển, lập kế hoạch kinh doanh trong từng thời kỳ, từng khu vực.

2.3.3 Xây dựng và thực hiện chiến lược quảng cáo, quảng bá thương hiệu và sản phẩm của Công ty.

2.3.4 Xây dựng và thực hiện các chương trình khuyến mãi. . . để mở rộng thị trường, tăng doanh thu.

2.3.5 Bán hàng qua kênh phân phối nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng mua hàng.

2.3.6 Chăm sóc và phục vụ khách hàng theo đúng chính sách của Công ty nhằm hỗ trợ tích cực cho khách hàng trong việc hợp tác kinh doanh với Công ty.

2.3.7 Tìm kiếm khách hàng mới để mở rộng thị trường, tăng doanh số, đa dạng hóa các mặt hành, các sản phẩm.

2.4 Bộ phân Kỹ thuật thi công:

2.4.1 Xây dựng, làm việc theo hệ thống và theo tiêu chuẩn phù hợp mà Công ty chọn.

2.4.2 Duy trì hệ thống làm việc đồng bộ, chất lượng có hiệu lực và hiệu quả.

2.4.3 Tổ chức đánh giá nội bộ hệ thống, quản lý chất lượng nhằm duy trì và cải tiến công việc.

2.4.4 Xây dựng kế hoạch làm việc chất lượng, đảm bảo sản phẩm đầu ra.

 

ĐIỀU 3. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

3.1 Giám đốc:

(Theo điều lệ Công ty và quy chế tổ chức họat động của GĐ)

3.2 Các trưởng phòng chức năng:

– Trách nhiệm và quyền hạn của các trưởng phòng chức năng thể hiện trong quy định tổ chức hoạt động của mỗi bộ phận và trong các văn bản phân quyền khác do Giám đốc quy định.

– Về nguyên tắc các trưởng phòng chức năng có quyền phân công công việc cho nhân sự thuộc bộ phận mình quản lý, phê duyệt các công việc thuộc phạm vi chức năng được giao.

– Trưởng phòng chức năng chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bộ phận trước Giám đốc Công ty và pháp luật.

 

Điều 4. MỐI QUAN HỆ VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC:

4.1 Những mối quan hệ chủ yếu trong nội bộ công ty:

4.1.1 Nguyên tắc lãnh đạo và chịu sự lãnh đạo:

Công tác lãnh đạo và chịu sự lãnh đạo thực hiện theo nguyên tắc: Mỗi người chịu sự quản lý trực tiếp của cấp trên mình.

4.1.2 Các mối quan hệ:

4.1.2.1 Quan hệ của Giám đốc:

– Giám đốc là người quản lý điều hành cao nhất hàng ngày của Công ty

– Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhà nước

4.1.2.2 Quan hệ giữa Giám đốc và các trưởng phòng chức năng

– Giám đốc chỉ đạo về chủ trương, đường lối, định hướng cho các trưởng bộ phận chức năng.

– Các trưởng bộ phận chức năng là người giúp việc, trợ lý giúp việc tích cực cho Giám đốc về chuyên môn nghiệp vụ của chức năng được phân công phụ trách.

– Các trưởng bộ phận chức năng báo cáo cho Giám đốc về kết quả công việc được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về kết quả công việc của bộ phận mình quản lý.

– Riêng kế toán trưởng, ngoài việc chấp hành chỉ đạo mệnh lệnh của Giám đốc như các trưởng phòng còn được thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn theo Luật kế toán.

– Các trưởng phòng được quyền đề xuất lên Giám đốc để khen thưởng kỷ luật, bổ nhiệm, trả lương, chấm dứt HĐLĐ đối với nhân sự thuộc phạm vi quản lý..

– Các trưởng phòng, nhân viên Công ty được quyền đề đạt trình bày ý kiến của mình, hoặc tập thể trước quyết định của Giám đốc. Nhưng vẫn phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định của Giám đốc khi chưa có ý kiến gì khác của Giám đốc.

4.1.2.3 Quan hệ giữa các phòng ban nghiệp vụ:

– Là mối quan hệ phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, cùng nhau hợp tác để thực hiện mục tiêu chung. Trong trường hợp chưa có sự thống nhất trong việc phối hợp thì quyết định của Giám đốc là ý kiến cuối cùng.

4.2. Chế độ làm việc của Giám Đốc và các bộ phận chức năng.

4.2.1. Chế đố làm việc theo chương trình:

– Căn cứ vào công việc được phân công; chiều thứ 6 hàng tuần, các bộ phận lập báo cáo bằng văn bản trình Giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ trong tuần và kế họach công tác tuần tiếp theo của bộ phận mình.

– Giám đốc chỉ đạo thực hiện việc tiếp khách. Tùy theo nội dung và đối tượng khách, Giám đốc có thể ủy quyền cho các trưởng, phó phòng ban.

4.2.2 Chế độ kiểm tra định kỳ và đột xuất:

– Ban Giám Đốc, các trưởng bộ phận chức năng phải dành ít nhất 20% thời gian làm việc trong tuần để kiểm tra kiểm soát công việc của những người thừa hành.

– Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất theo yêu cầu SXKD.

4.3 Quy định phân cấp ký các văn bản, giấy tờ trong Công ty.

4.3.1 Quy định chung:

Tất cả các giấy tờ, công văn, tài liệu, số liệu báo cáo của các phòng ban, đơn vị sản xuất trước khi trình Giám đốc đều có chữ ký kiểm soát (ký nháy) của trưởng phòng, bên lề trái chỗ nơi gởi của công văn, tài liệu . . . Nếu trưởng phòng vắng mặt thì phó phòng, phó trưởng các đơn vị sản xuất ký thay và chịu trách nhiệm với chữ ký của mình.

4.3.2 Quy định phân cấp ký các văn bản, tài liệu của Công ty:

(Thực hiện theo phân quyền của công ty trong từng thời kỳ)

 

5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

5.1 Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty đã đựơc Giám Đốc Công ty thông qua tại cuộc họp ngày 25 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

5.2 Các trưởng phòng ban có trách nhiệm phổ biến nội dung quy chế này đến các Nhân viên trong đơn vị và tổ chức thực hiện quy chế này ở từng bộ phận.

5.3 Quy định tổ chức hoạt động của từng phòng ban, đơn vị sản xuất do trưởng bộ phận sọan thảo và trình Giám đốc duyệt để áp dụng.

5.4 Trưởng phòng TC-HC có trách nhiệm giám sát việc thực hiện quy chế và đề xuất sóat xét sửa đổi sau một năm áp dụng.

5.5 Các phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm phối hợp thực hiện quy chế này.

5.6 Việc thay đổi nội dung của Quy chế này phải được Giám Đốc Công ty duyệt thông qua.

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỤ TÙNG Ô TÔ NGUYỄN HUY

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

NGUYỄN VĂN HIẾU